Privacy Statement Civilion Holding B.V.

Waarom dit privacy statement?
Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement
In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door Civilion Holding B.V. en heeft betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Civilion Holding B.V. op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Civilion Holding B.V. adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Civilion
Civilion Holding B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Civilion Holding B.V.

Civilion Holding B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17207095 tezamen met haar dochterondernemingen Civilion Construct B.V. 17170602, Civilion Academy B.V. 17262082, Civilion B.V. 53861647 en Civilion Projecten 53861647, hierna te noemen Civilion is gevestigd en kantoorhoudend in (5232 BE) ‘s-Hertogenbosch aan de Amerikastraat 7-11, en bereikbaar via het e-mailadres info@civilion.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?
Civilion kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

  • Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon, contactformulier via de website www.civilion.nl of schriftelijk contact opneemt met ons.
  • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
  • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Civilion op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Civilion optreden. Wij waarborgen de privacy van de persoonsgegevens indien deze door derden worden verwerkt door middel van een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de AVG. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Civilion plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.
  • We gebruiken cookies van externe partners zoals Google en Facebook voor marketingdoeleinden. Dankzij deze cookies kunnen wij u gerichte advertenties tonen op andere sites die u bezoekt op internet. Voor dit programma gebruiken we cookies om te bepalen welke advertenties gebruikers al hebben gezien en hoe vaak ze een bepaalde advertentie hebben gezien.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Civilion kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Civilion, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Civilion verstrekt. Civilion kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.
  • Betalings- en factuurgegevens – indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.
  • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).
  • Geboortegegevens, leeftijd en geslacht
  • Curriculum Vitae (CV, informatie over opleiding, stages, en werkervaring)
  • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.