Cursus

Schoon beton in de praktijk (CUR100)


Startdatum nog te bepalen
Kosten: €1360

Betonvereniging en Civilion, kennispartners in de betonwereld, organiseren gezamenlijk een cursus waarin de belangrijkste kennis en vaardigheden aan bod komen van schoon beton:

Inleiding
De beleving van schoon beton is niet bij voorbaat bij alle betrokken partijen gelijk. De verwachtingen moeten goed en eenduidig worden vastgelegd en op elkaar afgestemd. Daarvoor is de herziene CUR-Aanbeveling 100 een goed hulpmiddel. Aan de hand van voorbeelden worden diverse mogelijkheden en beperkingen besproken en verwachtingen in de juiste context geplaatst.

Voor wie
De cursus is bestemd voor:
– calculatoren, werkvoorbereiders, uitvoerders en projectleiders van de aannemer bij schoon-               betonconstructies
– leveranciers van bekistingen, betonspecie en prefab-betonelementen
– toezichthouders
Onderwerpen
• Technische invalshoeken:
• Besteksomschrijving en relevante normen (basis CUR-Aanbeveling 100)
• Prestatie-eisen waaraan betonmortel voor schoon beton moet voldoen
• Invloed van bekistingsmateriaal op oppervlaktestructuur en kleur
• Invloed van bekistingssystemen op vorm en plaats van stortnaden
• De keuze van de uitvoeringsmethode in relatie tot bekisting
• Het opstellen van een stortplan en de randvoorwaarden
• Het oplossen van gebreken tijdens de realisatie

Procesmatige invalshoeken:
• Het vastleggen van kritische stappen in een werkplan
• Overzicht betrokken partijen
• Welke inbreng wordt er van elkaar verwacht?
• Invloed van wisselend weersgesteldheden op het resultaat
• Het beheersbaar maken van het proces
• Het treffen van maatregelen passend bij de weersgesteldheden

Leerdoelen:
Na het volgen van de cursus heb je inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van schoon beton en van alle betrokken partijen om te komen tot het van tevoren afgesproken resultaat in kwaliteit en uiterlijk. Door risico’s te beheersen kun je faalkosten voorkomen.

Resultaat
Na voldoende score en inzet ontvang je een bewijs van deelname

Startdatum : voorjaar 2018