Cursus

Projectorganisatie (3 dagdelen)


Startdatum: donderdag 12 september 2019

Kosten: €385

Duur: 3 dagdelen ( op één dag)
Locatie: Harderwijk of ‘s-Hertogenbosch

Inleiding

De projecten waar wij mee te maken krijgen worden niet alleen steeds complexer, maar ook de rol die wij binnen deze projecten vervullen zal continue aan verandering onderhevig door de wisselende vraag van onze klanten en opdrachtgevers. Waren wij tot een aantal jaren geleden slechts verantwoordelijk voor de “techniek”, tegenwoordig zijn daar veel aspecten en onderwerpen bij gekomen.

Er wordt meer van iedereen binnen het project verwacht, ook van de uitvoerder, werkvoorbereider en projectorganisator. Meer en meer wordt hij/zij een regisseur om ervoor te zorgen dat processen verlopen zoals wij ze bedacht hebben. Eigenlijk zijn wij allemaal dagelijks bezig met project- en procesmanagement, projectorganisatie of projectcoördinatie. Hoe het ook genoemd wordt, in basis komt het neer op de drie belangrijkste pijlers/aspecten voor een succesvol project, namelijk:

Project Ik wij Het

IK :wie ben ik, welke rol vervul ik en hoe vervul ik die, hoe geef ik  leiding

WIJ :het team waar wij in (samen-)werken en wat is de dynamiek daarin

HET :Het systeem, het samenspel aan afspraken, hoe wij samen werken

 

LEERDOELEN MODULE

In de module “Projectorganisatie” verkennen wij de rol als regisseur in een project aan de hand van de aspecten IK, WIJ en HET.

Wij beschouwen de regierol binnen een project van het prille begin tot aan oplevering en overdracht. Hierbij zal de nadruk liggen op het “HET”-aspect, maar worden de aspecten “IK” en “WIJ” zeker niet over het hoofd gezien.

Het leerdoel hierbij is om de cursist wegwijs te maken in de werking en de toegevoegde waarde laten inzien van het systeem, het “HET”. Zo krijgt hun procesmatige regiefunctie meer breedte en diepgang.
De module, bestaande uit drie dagdelen (1 cursusdag), is op basis van praktijkervaringen, lessons-learned en (in mindere mate) theorie samengesteld. De theorie vormt de basis voor een aantal cruciale onderdelen in de module. Door middel van interactieve werkvormen vindt er tussen de cursisten onderling en de docent de nodige interactie plaats.

De cursisten hebben op het einde van de dag inzicht gekregen in:

  • Waarom het systeem, het HET, de basis vormt van elk project;
  • Wat de regie-rol in een project inhoud;
  • Herkennen ze de interactie van processen binnen een project;
  • Hoe het systeem bijdraagt aan een gestructureerde start en beheerst verloop van hetproject;
  • Een eerste introductie gehad in de “teamdynamiek” (WIJ) en “leiderschap” (IK)Kortom, de cursisten hebben handvaten gekregen en een basis gelegd voor beantwoording van de vraag:HOE KAN ‘IK’ IN MIJN ROL BIJDRAGEN AAN EEN SUCCESVOL PROJECT? ONTWIKKELING VAN COMPETENTIESHet doel van deze module is niet alleen het overdragen van kennis uit de praktijk en de pragmatische invullingen van theoretische aspecten van en in projecten. Het is ook van belang dat de cursisten hun eigen vaardigheden trainen en hiermee zichtzelf ontwikkelen. In deze module komen de volgende competenties in meer of mindere mate aan bod en daarmee draagt de module bij aan de ontwikkeling van deze competenties.NB. Eén dag is natuurlijk te kort om deze competenties goed te ontwikkelen. De module is gericht om deze competenties verder te ontwikkelen of een impuls voor deze ontwikkeling te geven.Analytisch vermogen – In staat zijn om een probleem, situatie of proces te ontleden en de herkomst en samenhang van de verschillende componenten te begrijpen.De cursisten zullen aan de hand van een theoretisch model beoordelen en inzicht krij- gen in de samenhang van de processen in de projecten waar zij onderdeel van uitma- ken. Door middel van dit model begrijpen ze aan het einde van de dag beter hoe deze processen interacteren, wat hun dagelijkse werk eenvoudiger en duidelijker maakt.Informatie analyse – Signaleren en herkennen van belangrijke informatie in een informatierijke omgeving. Verbanden leggen tussen gegevens.

De praktische toepassing van een aantal theoretisch modellen geeft de cursisten een eerste basis voor de aspecten IK, WIJ, HET in een project. Hierdoor zullen ze eenvou- diger in staat zijn informatie die ze in hun dagelijkse werk tegenkomen te kunnen sig- naleren en de benodigde verbanden leggen voor een succesvollere uitvoering van hun eigen werk en het project in het geheel.

Argumenteren – Met feiten onderbouwen van eigen mening of standpunt met als doel om anderen van de mening te overtuigen.

De cursisten zullen voorafgaand aan de module hun eigen project deels onderzoeken. De bevindingen komen tijdens de cursusdag aan bod, waarbij de discussie wordt opgezocht en de cursist zijn standpunt over zijn bevindingen zal toelichten.

Oordeelsvorming – Gegevens en handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en tot onderbouwde beoordelingen komen

De ontwikkeling van de competentie “Oordeelsvorming” zal net als “Argumenteren” worden gestimuleerd door het voorafgaand aan de module onderzoeken van het eigen project. Doordat de bevindingen tijdens de cursusdag aan bod komen kan de cursist oefenen aan het onderbouwt tot een beoordeling komen.

Inlevingsvermogen – Luisteren naar en meedenken met anderen, onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen, zich verplaatsen in anderen en bewust omgaan met verschillende achtergronden en belangen

Tijdens de module worden een aantal onderwerpen besproken binnen het “IK” en “WIJ” aspect van projecten welke bijdragen aan het beter kunnen verplaatsen in de gevoelens en behoeften van anderen. De theoretische basis en de praktische invulling hiervan geeft de cursisten handvaten om deze competentie verder te ontwikkelen in hun dagelijkse werk.

TE BEHANDELEN ONDERWERPEN

Tijdens de cursusdag staan we stil bij een aantal onderwerpen die aansluiten bij de “rode draad” van de module, namelijk IK, WIJ, HET.
Vanuit het leerdoel, de achtergrond en vooral de nut en noodzaak van deze module worden de cursisten op een niveau gebracht qua terminologie voor we aan de slag gaan met het HET. Aan de hand van een uit de dagelijkse praktijk ontstaan “10-stappen-plan” en een korte introductie in de toepasbaarheid van de PRINCE2®-systematiek hieraan, wordt de cursisten een handvat gegeven om hun procesmatige kant te versterken en het systeem voor zich te laten werken. Hierdoor kan hij/zij een betere basis leggen voor een succesvol project.

In het tweede blok van de module zal met name de focus liggen op het WIJ en IK in projecten, waarbij de koppeling met het “HET” constant gelegd zal worden. De cursisten hebben vooraf middels enkele vragenlijsten hun eigen project onderzocht. Een eerste introductie in een aantal theoretische onderwerpen en de bevindingen uit de “onderzoekjes” worden tijdens de cursusdag plenair behandeld. Hierbij wordt inzicht gegeven over onder andere teamdynamiek, teamfrustraties en leiderschap.