Grip op Zaken is bedoelt om de faalkosten en conflicten in de bouw structureel aan te pakken. Niet vanuit het veranderen van een systeem of het introduceren van een nieuwe management techniek, maar door een andere manier van denken en handelen. Grip op de zaak verschaft je inzicht dat deze veranderingen alleen mogelijk zijn als je dit zelf ook echt wilt en dat je daarvoor bestaande diep ingesleten patronen dient te doorbreken.
Doe je er toe doe. Wil je er toe doen. Ga je er toe doen.
Deze keus is niet aan de opdrachtgever of opdrachtnemer maar aan jezelf als individuele professional. In de wetenschap dat je deel uit maakt van een integrale keten wat per definitie inhoud dat je voor jouw succes in grote mate afhankelijk bent van anderen.
Grip op zaken laat de tijd even stil staan. Het geeft je bezinning bij de vraag wat en waarom we iets willen bereiken. Of zoals ik eens een mooie oneliner las:

Stilstaan is de beste aanloop voor een sprong voorwaarts.

‘GRIP op zaken’ is een denkfilosofie geworden gebaseerd op een aantal universele principes die in 4 verschillende modules worden uitgewerkt:

Module 1 : De noodzaak tot verandering
Module 2 : Sturen op de Klantvraag
Module 3 : De Mens maakt het verschil
Module 4 : De illusie van controle

De noodzaak tot veranderen
Als de noodzaak tot veranderen niet wordt ingezien of te bedreigend is, zal er ook geen verandering plaatsvinden. Vandaar dat de eerste module gaat over inzicht in oorzaak en gevolg van de twee bepalende symptomen te weten; Risicomijdend gedrag en Wantrouwen. De symptomatische oplossingen hiervoor zijn contracten en controle. De herkenbare neveneffecten hiervan zijn juridisering en de moeizame samenwerking. Reden waarom een nieuw paradigma ontwikkeld moet worden om echte verandering te bereiken.

Sturen op de klantvraag
Een project of een organisatie is geen doel maar een middel om een klantvraag van een verwachting naar een succesvol resultaat te brengen. Projecten en organisaties zijn daarbij dienend en moeten waarde toevoegen in dit proces. Systeem denken staat daarbij centraal alsook de hiervoor benodigde “constante” dialoog tussen contractpartijen en bepalende stakeholders.

De Mens maakt het verschil
De mens is zowel de sterke als zwakke schakel. Een besef van wederzijdse afhankelijkheid en waardering voor vakmanschap is nodig voor integrale samenwerking en ‘zakelijk’ vertrouwen. In deze module wordt de rol die de individuele projectmedewerkers spelen herkenbaar gemaakt. Het belang om de competenties en vaardigheden die nodig zijn voor het specifieke project te matchen bij de invulling van sleutelposities en de samenstelling van het team. Daarnaast wordt in deze module de wijze waarop integrale samenwerking in de bouwketen bereikt kan worden onder de aandacht gebracht.

De illusie van controle
Onderken de beperking van ons menselijk brein en ervaar hoe je meer zekerheid krijgt met minder controle. Systemen, processen en procedures worden veelal gebruikt om terug te kijken. In dit hoofdstuk wordt geleert hoe je deze systemen kunt toepassen om vooruit te kijken, als middel om een inhoudelijke communicatie tussen partijen op gang te krijgen. Van feedback- naar ‘feedforward’-denken komen. Bewust op zoek gaan naar de ‘early warnings’ op onverwachte of ongewenste gebeurtenissen die de faalkosten en conflicten veroorzaken.

Voor wie is de training Grip op zaken bedoelt:
De training is bedoelt voor projectmedewerkers op sleutelposities. De mensen die bepalend zijn en directe invloed hebben op het projectsucces. De projectleider (manager), de ontwerpleider, (hoofd)uitvoerder, projectcoördinator, omgevingsmanager, werkvoorbereiders, contractmanager etc. Voor elke training wordt een optimale mix van deze functies gezocht zodat de onderlinge invalshoeken en zienswijzen actief ingebracht kunnen worden. Integraal denken begint daar dus al.
Welke handreikingen kun je uit de training verwachten:
• Ontdek dat de bouwbranche niet uniek is als het om faalkosten en conflict gaat
• Veranderingen na de bouwaffaire zijn zeker geen verbeteringen
• Anders denken is noodzakelijk om anders te kunnen handelen
• Ontdek de kracht van systeem denken en analyseren
• Hoe bereik je de focus op de gezamenlijke doelstellingen en verwachtingen
• Je eigen invloed is veel groter dan je denkt op het succes van het project
• Accepteer complexheid en heb niet de illusie deze te controleren
• Accepteer onzekerheden. Leer er mee omgaan in plaats van deze te managen
• Ontdek de wijze waarop je onverwachte, ongewenste gebeurtenissen kunt zien aankomen.

Wat wordt er van je verwacht:
De training kan alleen succesvol zijn door persoonlijke ervaringen in te brengen. De deelnemers verrijken elkaar en werken samen diverse oefeningen uit. Hiervoor is een transparante open houding vereist.
De training is een succes wanneer je nieuwsgierigheid is gewekt en je ogen zijn geopend voor andere waarheden. De opgestoken kennis ga je direct in je praktijk toepasbaar maken. Hiervoor ga je een dwarskijk rapport schrijven over je eigen project aan de hand van concrete opdrachten die je na elke module ontvangt.

Tijdsduur van de training
De eerste vier modules duren een dagdeel en worden afgesloten met een lunch om tijd te vinden met elkaar van gedachte te wisselen.
De vijfde module is een reflectie op de training waarin de ervaringen aan de hand van de eigen dwarskijk rapporten worden ingebracht. Deze sessie zal op een bijzondere wijze en locatie gehouden worden om recht te doen aan het bijzondere karakter van de training en het delen van eigen ervaringen.

Een mix van functies
Voor een waardevolle trainingis een goede mix van deelnemers met verschillende functies, ervaring en dus invalshoeken het meest van belang. Probeer de verscheidenheid in functies te combineren met ervaringen uit de Tender fase en Ontwerp / Realisatiefase. De totale groep van ca.12 tot 15 personen kan er dan als volgt uitzien:
• 1 tendermanager + 1 Projectleider (manager)
• 1 werkvoorbereider Tender + 1 werkvoorbereider in realisatiefase (ervaren werkvoorbereiders)
• 1 ontwerpleider Tender + 1 Ontwerpleider in ontwerp / realisatiefase
• 2 hoofduitvoerders
• Een aantal staffuncties bijvoorbeeld: Systems Engineer ; Risicomanager; Omgevingsmanager; Planner; Kwaliteitsmanager;

Daarnaast is het van belang dat de voorbeeld projecten die worden aangehaald voor iedereen min of meer herkenbaar zijn. Probeer de ervaringen uit het middensegment in de pilot te bundelen. Het liefst met integrale diversiteit en een zekere omgevingscomplexheid.

De tijden zijn van 8.00 tot 12.00 uur, waarna een lunch wordt aangeboden.

De eerste 4 bijeenkomsten vinden plaats op het Bouw & Infrapark te Harderwijk, de laatste bijeenkomst zal plaats vinden op een andere locatie, welke t.z.t. wordt doorgegeven.